การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลียนเรียนรู้วางแผนการขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

You may also like...

Menu Title