สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามระบบส่งเสริมการเกษตร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เพื่อพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2562

ณ ห้องประชุมเดซี่ โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

——————————————————————–

กำหนดการ

คำกล่าวเปิด

คำกล่าวรายงาน

12 ธันวาคม 2562

– บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”   

> >>  pdf  /  pptx

– บรรยาย หัวข้อ “โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่”  

> >>  pdf  /  pptx

– บรรยาย หัวข้อ “ผลการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2562”  

> >>  pdf  pptx

– แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “สรุปบทเรียนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร”  (Smart A4)

> >>  pdf  /  pptx  

 ผลการระดมความคิด หัวข้อ “สรุปบทเรียนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร”  (Smart A4)

>>>  สสก.1(.zip)   /   สสก.2(.zip)   /   สสก.3(.zip)   /   สสก.4(.zip)   /   สสก.5(.zip)   /   สสก.6(.zip)

– สรุปผลการระดมความคิด หัวข้อ “สรุปบทเรียนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร”  (Smart A4)

> >>  pdf  /  pptx  

13 ธันวาคม 2562

– สรุปตัวชี้วัด ระบบส่งเสริมการเกษตร ปี 2563

> >>  pdf  /  pptx

– บรรยาย หัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์”

> >>  pdf  /  pptx

ผลการระดมความคิด หัวข้อ “การเขียนบทความเพื่อประชาสัมพันธ์”

> >>  กลุ่ม 1(.zip)   /  กลุ่ม 2(.zip)   /   กลุ่ม 3(.zip)   /   กลุ่ม 4(.zip)   /   กลุ่ม 5(.zip)   /   กลุ่ม 6(.zip) 

ประมวลรูปภาพการสัมมนาฯ

> >> 12 ธันวาคม 2562 (.zip)

> >> 13 ธันวาคม 2562 (.zip)

Presentation3

Menu Title