คู่มือโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คู่มือโครงการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

——————————————————————————————————————–

ศพก.

PDF. >> คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร  โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

WORD. >>คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร  โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

Excel >> แบบฟอร์มต่างๆ

ตารางประเด็นการแก้ไข

1575599613729

Capture1

ค. ศพก.63 (ใช้งบ 62 พลางก่อน) จังหวัด1

หมายเหตุ : อธิบายรายละเอียดงบประมาณ ตามโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (แบบ คง. 2)

*********************************************

ระบบส่งเสริมการเกษตร

PDF. >> คู่มือโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่)

WORD. >>คู่มือโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่)

 ********************************************

Zoning

PDF. >>คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

WORD. >> คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Presentation3

Menu Title