เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร”

พันธกิจ

 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
 2. ศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
 3. ประสานงานวิจัยระหว่างหน่วยงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการเกษตร
 4. ปฏิบัติงานร่วมและหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย

ยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและมีคุณค่าแก่การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 2. เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและด้านการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
 3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
 4. ขยายและพัฒนาศักยภาพกลไกเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร

อำนาจหน้าที่

 1. การพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพและมีคุณค่าแก่การใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อสาธารณะ
 2. เพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรด้านการวิจัยและด้านการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
 3. เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
 4. ขยายและพัฒนาศักยภาพกลไกเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านส่งเสริมการเกษตร

โครงสร้างหน่วยงานภายใน

 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
 2. ศึกษา พัฒนารูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
 3. ประสานและส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
 4. สนับสนุน และเชื่อมโยงกลไกการทำงานในระดับพื้นที่
 5. ปฏิบัติงานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 2. พัฒนารูปแบบการวิจัยและการทำผลงานวิชาการส่งเสริมการเกษตร ให้คำแนะนำการดำเนินการวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร และบริหารจัดการทะเบียนวิชาการ
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการทำงานวิจัย และผลงานวิชาการ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร
 4. ประสานงานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตรและสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานวิชาการ สถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลและรูปและรูปแบบการจัดการฟาร์ม และเกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
 3. เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านส่งเสริมระบบและรูปแบบการจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืน
 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำฐานข้อมูลองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
 2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรไปปรับใช้ในการส่งเสริมการเกษตร
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การปกป้องคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร
 5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ศึกษา พัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีและเครือข่าย
 2. พัฒนาการใช้ประโวชน์งานวิจัย งานวิชาการเกษตรและองค์กรเกษตรกรต้นแบบ รวมทั้งการวางระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบการสื่อสารทางไกล
 3. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การใช้เครื่องมือ เทคนิคการส่งเสริมการเกษตร และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของชุมชน และกลไกการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
 4. กำหนดแนวทางการประสานเชื่อมโยงการทำงานส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ
 5. พัฒนาระบบการให้บริการของสำนักงานในระดับภูมิภาคแบบสำนักงานอัจฉริยะ (Smart Office)
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. ศึกษา วิเคราะห์ กำหนดแนวทางและจัดทำแผนส่งเสริมและพัฒนาเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรที่เหมาะสมกับศักยภาพ
 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบและวิธีการส่งเสริมและจัดการการผลิตที่เหมาะสมกับเขตความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชและศักยภาพของพื้นที่
 3. กำหนดแนวทางมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการพื้นที่ตามเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืช
 4. ประสานงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืช รวมทั้งกำกับ ติดตาม รายงานผลการดำเนินงานในส่วนที่กรมส่งเสริมการเกษตรรับผิดชอบ
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. งานบริหารทั่วไป รับผิดชอบงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชุม งานพิมพ์ งานถ่ายเอกสาร งานประสานราชการทั่วไปของสำนักงานและยานพาหนะ
 2. งานแผนงานและงบประมาณ รับผิดชอบการจัดทำคำของบประมาณ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดทำแผนปฏิบัติงาน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 3. งานบริหารบุคคล รับผิดชอบการควบคุมวันทำการ การลา การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการสรรหาและการจ้างพนักงานราชการ
 4. งานการเงินและบัญชี รับผิดชอบในการจัดทำบัญชี การเบิก-จ่าย และเก็บรักษาเงินของสำนักงาน
 5. งานพัสดุ รับผิดชอบการจัดซื้อ-จัดจ้าง จัดทำทะเบียนพัสดุ เก็บรักษารายการเบิกจ่ายซ่อมบำรุงและจำหน่ายออกบัญชี
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Menu Title