– กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

ถอดรหัสปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 1. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2552 ดาวน์โหลดไฟล์ ปี 52

 2. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2553 ดาวน์โหลดไฟล์ ปี 53

 3. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2554 ดาวน์โหลดไฟล์ ปี 54

 4. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2555 ดาวน์โหลดไฟล์ ปี 55

 5. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2556 ดาวน์โหลดไฟล์ ปี 56

 6. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2557 ดาวน์โหลดไฟล์ ปี 57

 7. ถอดรหัสปราชญ์เกษตรปี 2558 ดาวน์โหลดไฟล์ ปี 58

กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร. 02-9406028 ภายใน 337