– กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

iconmonstr-idea-14-240

ถอดรหัสปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

 

 

 

 

กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร. 02-9406028 ภายใน 337