ศพก.

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

——————————————–

วาระประชุมผู้บริหาร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 •  ตุลาคม  >>   (.docx)  /  (.ppt)

 • พฤศจิกายน   >>   (.docx)  /   (.ppt)

 • ธันวาคม  >>   (.docx)  /   (.ppt)

 • มกราคม   >>   (.docx)  /   (.ppt)

 • กุมภาพันธ์  >>   (.docx)  /   (.ppt)

 • มีนาคม   >>   (.docx)  /   (.ppt)

 • พฤษภาคม   >>   (.docx)  /   (.ppt)

 • มิถุนายน    >>   (.docx)  /   (.ppt)

 • กรกฎาคม    >>   (.docx)  /   (.ppt)

 • สิงหาคม    >>   (.docx)  /   (.ppt)

 • กันยายน   >>   (.docx)  /   (.ppt)

วาระประชุมผู้บริหาร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วาระประชุมผู้บริหาร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Menu Title