ศพก.

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

——————————————–

วาระประชุมผู้บริหาร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  •  ตุลาคม  >>   (.docx)  /  (.ppt)

  • พฤศจิกายน   >>   (.docx)  /   (.ppt)

  • ธันวาคม  >>   (.docx)  /   (.ppt)

  • มกราคม   >>   (.docx)  /   (.ppt)

  • มีนาคม   >>   (.docx)  /   (.ppt)

  • พฤษภาคม   >>   (.docx)  /   (.ppt)

  • มิถุนายน    >>   (.docx)  /   (.ppt)

  • กรกฎาคม    >>   (.docx)  /   (.ppt)

  • สิงหาคม    >>   (.docx)  /   (.ppt)

  • กันยายน   >>   (.docx)  /   (.ppt)

วาระประชุมผู้บริหาร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วาระประชุมผู้บริหาร (ศพก.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Menu Title