– กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

>> งานระบบส่งเสริมการเกษตร (T & V System)

Print

 

•  ปีงบประมาณ 2561

– คู่มือโครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตร (คง.)

คู่มือปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร

 

>> งานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

Print

 

•  ปีงบประมาณ 2561

– คู่มือโครงการ ศพก. (คง.)

ทำเนียบ ศพก.

บัญชี ศพก.

 

 

>> งาน Zoning

คู่มือขับเคลื่อน Zoning ฉบับสมบูรณ์

pok zoning

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. 02-5799524 โทรสาร 02-5793940