– กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

 

Manual1Excel1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TwoPageN     TwoPageNE     TwoPageS      TwoPageCWE

 

 

คู่มือขับเคลื่อน Zoning ฉบับสมบูรณ์

pok zoning

 

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร. 02-5799524 โทรสาร 02-5793940