ความร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการ

 1. ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับกรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2559 (รายละเอียด คลิ๊ก)
 2. ผลงานวิจัยวิจัยพร้อมขยายผลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปี 2561 (จำนวน 17 โครงการ)
  1. รายงานฉบับสมบูรณ์
   1.รายงานความก้าวหน้า_ลำไยนอกฤดู
   2.รายงานฉบับสมบูรณ์_ลำไย GIS
   3.รายงานฉบับสมบูรณ์_เปลี่ยนสีกลีบเลี้ยงของมังคุด
   4.รายงานฉบับสมบูรณ์_การควบคุมโรคใบจุดของกล้วยหอมทอง
   5.รายงานฉบับสมบูรณ์_ลดโรคในมะม่วง
   6.รายงานฉบับสมบูรณ์_การจัดการสวนส้มโอ
   7.รายงานฉบับสมบูรณ์_ต้นแบบพริกแห้งปลอดภัย
   8.รายงานฉบับสมบูรณ์_โรคแอนแทรคโนสในพริก
   9.รายงานฉบับสมบูรณ์_การทดสอบและสาธิตเทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน
   10.รายงานฉบับสมบูรณ์_การให้น้ำและการจัดการธาตุอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   11.รายงานฉบับสมบูรณ์_การใช้ของเสียจากปาล์มน้ำมัน
   12.รายงานฉบับสมบูรณ์_การจัดการแมลงศัตรูปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคตะวันออก
   13.รายงานฉบับสมบูรณ์_การควบคุมหนูศัตรูปาล์มน้ำมันพื้นที่ภาคใต้ตอนบน
   14.รายงานความก้าวหน้า_การรวมเกษตรกรกลุ่มปาล์ม RSPO
   15.รายงานฉบับสมบูรณ์_ปาล์มน้ำมันอย่างมีส่วนร่วมที่ยั่งยืน RSPO
   16.รายงานความก้าวหน้า_เครื่องหยอดข้าว รุ่น ALRO1
   17.รายงานฉบับสมบูรณ์_โครงการการวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาช่อน
  2. Infographic
 3. ผลงานวิจัยวิจัยพร้อมขยายผลของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ประจำปี 2562 (จำนวน 17 โครงการ)
  1. รายงานฉบับสมบูรณ์
   1.รายงานฉบับสมบูรณ์_เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม
   2.รายงานฉบับสมบูรณ์_ปรับปฏิทินปลูกพืช
   3.รายงานฉบับสมบูรณ์_ระบบเทปน้ำหยด
   4.รายงานฉบับสมบูรณ์_application_iFarmer
   5.รายงานฉบับสมบูรณ์_ปลาสลิด
   6.รายงานฉบับสมบูรณ์-ตู้บ่มลูกแป้ง
   7.รายงานฉบับสมบูรณ์-ฟาร์มจิ้งหรีด
   8.รายงานฉบับสมบูรณ์-น้ำมันงา
   9.รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์-น้ำตาลแว่น
   10.รายงานฉบับสมบูรณ์-เครื่องหยอดน้ำตาลแว่น
   11.รายงานฉบับสมบูรณ์_ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากจากมะแขว่น
   12.รายงานฉบับสมบูรณ์-สมุนไพรมะค่าทรัพย์ทวี
   13.รายงานฉบับสมบูรณ์-ชาเมี่ยง
   14.รายงานฉบับสมบูรณ์_เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาล์ม
   16.รายงานฉบับสมบูรณ์_การจัดการสวนส้มโอ
   17.รายงานฉบับสมบูรณ์-พืชผักอินทรีย์(สปก.)

Print

Print

 

info_5_1

info_d6_1

info_d1

info_d18

 

Menu Title