ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

  • ชื่อผลงานวิจัย “Sufficiency Economy.As A Potential Approach To Smallholder Agricultural Development.”รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)”
  • ชื่อผลงานวิจัย “เรื่องเล่า R2R ปี 2560  งานวิจัยในงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
  • ชื่อผลงานวิจัย “Coach อย่างไรให้เป็น นวส.มืออาชีพ” รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
  • ชื่อผลงานวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
  • 1. คู่มือการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมี (คลิก)
  • 2. สื่อการเรียนรู้ จำนวน 10 ตอน (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
  • 3. รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
  • 4. สรุปโครงการและขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
  • บทความการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ (คลิกดาวน์โหลดไฟล์)
Menu Title