ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย

 • ชื่อผลงานวิจัย “Sufficiency Economy.As A Potential Approach To Smallholder Agricultural Development.”รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)”
 • ชื่อผลงานวิจัย “เรื่องเล่า R2R ปี 2560  งานวิจัยในงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)
 • ชื่อผลงานวิจัย “Coach อย่างไรให้เป็น นวส.มืออาชีพ” รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิ๊ก)
 • ชื่อผลงานวิจัย “โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • 1 คู่มือการทำวิตัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อลดการใช้สารเคมี” (คลิ๊ก)
 • 2. สื่อการเรียนรู้ จำนวน 10 ตอน
 •     2.1 ตอนที่  1  แนะนำโครงการ
 •     2.2 ตอนที่ 2  การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน
 •     2.3 ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ปัญหาค้นหาโจทย์
 •     2.4 ตอนที่ 4  การจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
 •     2.5 ตอนที่ 5  การศึกษาดูงานอย่างมีส่วนร่วม
 •     2.6 ตอนที่ 6  การเชื่อมโยงตลาดและการตรวจสอบย้อนกลับ
 •     2.7 ตอนที่ 7   การคัดเลือกเทคโนโลยี
 •     2.8 ตอนที่ 8  การทำแปลงทดสอบเทคโนโลยี
 •     2.9 ตอนที่ 9  การสรุปผลโครงการวิจัย
 •     2.10 ตอนที่ 10 การคืนข้อมูล