ระบบแก้ไขข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

คำอธิบาย

1. การแก้ไขข้อมูลในระบ

2. หากต้องการแก้ไขข้อมูลนอกเหนือจากที่เปิดให้แก้ไขให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ

3. ระบบจะบันทึกข้อมูลให้อัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล

4. ผู้ดูแลระบบ

  • กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

    กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร.029406038

    5. สามารถเลือกจังหวัดที่จะบันทึกข้อมูลได้ดังนี้

  • Menu Title