การศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

———————————————————————-

โครงการสัมมนา  > > >  pdf

กำหนดการ  > > >  pdf 

6 มกราคม 2563

  • บรรยาย หัวข้อ “ตัวอย่างการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของภาคเอกชนและการนำข้อมูลมาใช้ การวิเคราะห์ข้อมูล และการกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงาน”
   โดย คุณบัญญัติ คำบุญเหลือ ผู้อำนวยการกิจกรรมเพื่อสังคม > > > pptx
  • บรรยาย หัวข้อ ”การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการบริหารจัดการการผลิตสินค้าตามศักยภาพ/ความเหมาะสมของพื้นที่ (Zoning) โดยใช้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่” โดย ผอ. กวพ. > > > pptx
  • แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ หัวข้อ ”การนำข้อมูลแผนที่ SSmap มาใช้ในการดำเนินงานโครงการ” โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร > > >  pdf 

7-8 มกราคม 2563

 • แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ หัวข้อ ”การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์และการกำหนดเป้าหมาย” โดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน > > > pptx
 • แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ หัวข้อ ”การวางแผนการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร” โดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน > > > pptx
 • แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ หัวข้อ ”การเชื่อมโยงเครือข่าย และการบริหารจัดการกลุ่ม/เครือข่าย” โดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน > > > pptx
 • แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ หัวข้อ ”การวางแผนพัฒนาการเกษตรของชุมชน” โดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน > > > pptx
 • แบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ หัวข้อ ”สรุปการวิเคราะห์พื้นที่” โดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน > > > pptx
 • ชี้แจง หัวข้อ “แผนการขับเคลื่อนการศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ปีงบประมาณ 2563”  โดย ผอ. กพส.> > > pptx

ประมวลรูปภาพสัมมนา

 • 6-8 มกราคม 2563
Menu Title