การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ Zoning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

———————————————————————-

โครงการสัมมนา  > > >  pdf  /  docx

กำหนดการ  > > >  pdf 

23 ธันวาคม 2562

 • บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”  โดย ผอ. กวพ. > > >  pdf  /  pptx
 • บรรยาย หัวข้อ ”โครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่” โดย ผอ. กวพ. > > >  pdf  /  pptx
 • บรรยาย หัวข้อ ”ผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)” โดย สตน. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ > > >  pdf 
 • แบ่งกลุ่มระดมความคิด หัวข้อ “สรุปบทเรียนการดำเนินงาน Zoning ”  > > >  pptx  

24 ธันวาคม 2562

 • บรรยาย หัวข้อ ”การวิเคราะห์ชุมชนและพื้นที่เพื่อกำหนดเป้าหมาย” โดย รศ.บำเพ็ญ เขียวหวาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  > > >  pdf  /  pptx
 • บรรยาย หัวข้อ ”การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ เพื่อเป็นทางเลือกปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map” โดย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  > > >  pdf  /  pptx
 • บรรยาย หัวข้อ ”การใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)” โดย กรมพัฒนาที่ดิน  > > >  pdf  /  pptx
 • บรรยาย หัวข้อ ”ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (SSMAP)” โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  > > >  pdf  /  pptx
 • บรรยาย หัวข้อ ”การศึกษาต้นแบบการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม” โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร  > > >  pdf  /  pptx

25 ธันวาคม 2562

 • บรรยาย หัวข้อ ”โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2563” โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร > > > pdf  /  pptx
 • แบ่งกลุ่มระดมความคิด หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)”  > > > pptx    

ประมวลรูปภาพสัมมนา

Menu Title