“โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน”

กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรโดยกระบวนการมีส่วนร่วมตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร สำนังานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อลดการใช้สารเคมีในพืช 3 ชนิด คือ มะม่วง พริก และ ผัก ทั้งนี้ ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องได้

Infomotion และคู่มือการทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ในเว็บไซต์สื่อเกษตรครบวงจร (ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

Infographic : สรุปโครงการและขบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี

Print

Print

กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร)

กรมส่งเสริมการเกษตร

โทร. 02-9406061

โทรสาร 02-9406049

Menu Title