เอกสารประกอบการประชุมพิจารณาแนวทางการจัด RW ปี 2563

การประชุม

เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.30 น. – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร

************************************

  • ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ปี 2562

           –  สสก. ที่ 1 จังหวัดัยนาท  >>>  pptx.   /  pdf.

           –  สสก. ที่ 2 จังหวัดราชบุรี  >>>  pptx.   /  pdf.

           –  สสก. ที่ 3 จังหวัดระยอง  >>>  pptx.   /  pdf.

           –  สสก. ที่ 4 จังหวัดขอนแก่น  >>>  pptx.   /  pdf.

           –  สสก. ที่ 5 จังหวัดสงขลา  >>>  pptx.   /  pdf.

           –  สสก. ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่  >>>  pptx.   /  pdf.

  • ยกร่าง – แนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ปี 2563  >>>  pptx.  /  pdf.-pptx.  /  docx. / pdf.-docx.

  • ยกร่าง – ตัวชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  >>>  pptx.  /  pdf.-pptx.  /  docx. / pdf.-docx.

 

Presentation3

Menu Title