สัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการขับเคลื่อน T&V System

โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร

********************************************

เล่มสรุป :  รายงานผลการดำเนินงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียน การขับเคลื่อนระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 

1. กำหนดการ 

2. โครงการ   >>  .pdf / .docx

3. หนังสือเชิญ

    3.1 เชิญวิทยากร   >>  เขต / จังหวัด

    3.2 เชิญส่วนกลาง

    3.3 เชิญเขต

    3.4 เชิญจังหวัด

    3.5 เชิญกรุงเทพมหานคร

4. คำกล่าวรายงาน

5. คำกล่าวเปิดงาน

6. บรรยาย หัวข้อ “สรุปผลการพัฒนานิเทศงานส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด”                                                            โดย นายวุฒินัย ยุวนานนท์ ผอ.กวพ.   >>  .pdf / .pptx

7. อภิปรายคณะ หัวข้อ “การนิเทศงานส่งเสริมการเกษตร”

   7.1  นำเสนอ โดย นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.กษจ.ประจวบคีรีขันธ์

           >>  .pdf / .pptx

   7.2 นำเสนอ โดย น.ส. อารีนาถ กุณที นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สนง.กษจ.พิจิตร

           >>  .pdf 

สรุปอภิปรายคณะ 1สรุปอภิปรายคณะ 2

8. บรรยายพิเสษ หัวข้อ ก้าวต่อไป ของ ระบบส่งเสริมการเกษตร

     โดย ท่านไพรัช หวังดี ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร

สรุป ก้าวต่อไปของระบบส่งเสริมการเกษตร (ท่านไพรัช)

9. โจทย์แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 3 part   >>  .pdf .pptx

        9.1 สรุปบทเรียนการพัฒนานักนิเทศ ปี 2562 (วันที่ 22 กรกฎาคม 2562)

สรุปบทเรียน เขต 1 สรุปบทเรียน เขต 2 สรุปบทเรียน เขต 3 สรุปบทเรียน เขต 4 สรุปบทเรียน เขต 5 สรุปบทเรียน เขต 6

          9.2 SHOPPING IDEA + เก็บประเด็น (วันที่ 22 กรกฎาคม 2562)

เขต 1 กลยุทธ์ เขต 2 กระบวนงาน เขต 3 ความร่วมมือ เขต 4 ความร่วมมือ เขต 5 การกำกับดูแล เขต 6 ข้อมูล

      9.3 จากการนิเทศงานที่ผ่านมา ควรจะพัฒนางานด้านใด (วันที่ 23 กรกฎาคม 2562)

สรุป ประเด็นการพัฒนางาน ประเด็นการพัฒนางาน เขต 1 ประเด็นการพัฒนางาน เขต 2 ประเด็นการพัฒนางาน เขต 3 ประเด็นการพัฒนางาน เขต 4 ประเด็นการพัฒนางาน เขต 5 ประเด็นการพัฒนางาน เขต 6

 

10. แผนที่ โรงแรมทีเค.พาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

11. ประมวลภาพกิจกรรม

       10.1 ภาพวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

      10.2 ภาพวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

Presentation3

Menu Title