Home » ไม่มีหมวดหมู่ » การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561  เวลา 09.30 น.

ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

————————————————————————-

ระเบียบวาระการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW)

 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 2  เรื่องเพื่อทราบ

2.1  ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ปี 2561   (โดยผู้แทน สสก.)

 

ระเบียบวาระการประชุมที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา

3.1 ยกร่าง แนวทางการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ปี 2562

ระเบียบวาระการประชุมที่ 4  เรื่องอื่นๆ

4.1   จัดระบบเชื่อมโยงงานวิจัยสู่พื้นที่ผ่าน ศพก. (โดย กวส.)  เอกสารแนบ

4.2   คณะทำงานวิชาการส่งเสริมการเกษตรเขต (โดย กวส.)  เอกสารแนบ

4.3   คำสั่งคณะกรรมการบริหารความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาการด้านการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตรระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และมหาวิทยาลัย 5 แห่ง  (โดย กวส.)  เอกสารแนบ

4.4   โครงการส่งเสริมเกษตรกรรมทางเลือก ปี 2562 (โดย กจฟ.)

4.5   โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ  (Zoning) (โดย กพส.)

4.6 เวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศพก. ปี 2562 วันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2561
  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร  วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561
  • สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดกรอบการถอดบทเรียนและสรุปบทเรียน  วันที่ 16 – 18 มกราคม 2561