พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร กับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 

          นายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย นางฉันทรา พูนศิริ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ในหัวข้อเรื่อง การส่งเสริมการวิจัยและการนำผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาธุรกิจในเชิงนวัตกรรมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทย ภายใต้การสัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “ส่งเสริมเกษตรไทยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานครโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณาการ และกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งผลักดันการวิจัยและนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ผ่านการส่งเสริมการเกษตร เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ

เริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีกำหนดระยะเวลา ๒ ปี และให้มีผลบังคับใช้ต่อไปอีกคราวละ ๒ ปี ซึ่งปีแรกมุ่งเน้นการขยายผลงานวิจัย/เทคโนโลยีที่เหมาะสมสู่วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๕ แห่ง และเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพสูงพอจะยกระดับการพัฒนากิจกรรมเข้าสู่ OTOP upgrade โดย วว.จะสนับสนุนงบประมาณในส่วนของกิจกรรมการขยายผลงานวิจัย ส่วนในปีงบประมาณต่อไปจะมีการขยายขอบเขตงานและกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น วิสาหกิจชุมชน, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, Smart Farmer และ Young Smart Farmer เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Menu Title