เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางโครงการส่งเสริมทบทวนผลการดำเนินงาน ระยะที่ 3 ของกลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวแบบครบวงจรตาบลบางตลาด

You may also like...

Menu Title