ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและเฝ้าระวังโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2564”

You may also like...

Menu Title