ารสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วางแผนการขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

You may also like...

Menu Title